Thời gian chờ

Thời gian chờ: Là khoảng thời gian mà thiết bị làm việc. Bao gồm cả những sự kiện phát sinh trong thời gian chờ nhưng hậu quả xảy ra kéo dài ngoài thời gian chờ. Thời gian chờ áp dụng cho từng quyền lợi là khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *